Dział I. Postanowienia ogólne

• Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług przez Serwis Glow.pl.
• Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
- Usługodawca lub Właściciel – Rosen Consultancy Services Artur Czuliński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 83 lok. 1803A wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy pod numerem 524065, NIP: 536-14-45-743, REGON: 142798031;
- Serwis – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod głównym adresem www.glow.pl;
- Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która zarejestrowała się w serwisie;
- Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć pracę w Serwisie.
- Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania z niektórych Usług świadczonych drogą elektroniczną;
- Regulamin – niniejszy dokument;
• Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej robert.krupinski@glow.pl
• Usługodawca udostępnia Serwis Glow.pl bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, wymaga akceptacji Regulaminu, dlatego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin


Celem serwisu Glow.pl jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji na nim publikowanych. Dodatkowo Serwis udostępnia Użytkownikom następujące możliwości: komunikowania się z redakcją Glow.pl, komentowania artykułów zamieszczonych w Serwisie, polecania ich innym osobom, wyrażania własnych opinii, umieszczania w serwisie utworów (np. treści, zdjęć etc.).

Dział III. Warunki świadczenia usług


• Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
- połączenie z siecią Internet,
- najnowsza wersja dowolnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Adobe Flash Player z włączonym wykonywaniem Java Script,
- adres e-mail,
- akceptacja plików „cookies”.
• Użytkownicy przed korzystaniem z Usług Serwisu zobowiązani są do zapoznania i zaakceptowania treści Regulaminu.
• Zarejestrowanie Konta w Serwisie przez Użytkowników jest każdorazowo całkowicie bezpłatne i będzie wymagało potwierdzenia przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.
• Wszystkie Usługi są nieodpłatne.
• Użytkownik wypełniając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
- podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
- jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
- podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
- zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
• Usługodawca za pośrednictwem niniejszego dokumentu informuje Użytkownika o zagrożeniach występujących w sieci Internet, a w szczególności o występujących włamaniach do systemu informatycznego, przejęciach haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniach systemu informatycznego wirusami.
• Usługodawca przestrzega przed udostępnianiem przez Użytkownika jego hasła i loginu do Serwisu osobom trzecim. Zaleca się Użytkownikom zachowanie ostrożności w trakcie korzystania z Serwisu.
• Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Usług.
• Korzystając z serwisu, Użytkownicy zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
• Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
• W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza informacje w serwisie na temat osób trzecich (np. ich dane osobowe), oświadcza, że robi to po uzyskaniu zgody osoby trzeciej na tego typu publikację. Jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich, Usługodawca może przekazać posiadane informacje na jego temat właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.
• Użytkownikom serwisu zabrania się przesyłania za pomocą serwisu i publikowania na nim materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, video i innych):
- nawołujących do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej,
- zawierających treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych,
- zawierających treści nieetyczne, przedstawiających przemoc i obrażających uczucia innych ludzi,
- zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich,
- zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy,
- o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść,
- naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie oraz prawa do ochrony wizerunku,
- zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
- promujących działalność przestępczą i nielegalną, w tym w szczególności hakerstwo, cracking lub phreacking, a także zawierających wirusy, „konie trojańskie” i inne elementy szkodliwe lub niszczące dane,
- uznawanych powszechnie jako SPAM,
- zawierających reklamy towarów, usług oraz komercyjnych serwisów internetowych uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Glow.pl,
- będących nieautoryzowaną darmową reklamą produktów lub usług, dzięki którym autor (lub związana z nim osoba) może czerpać korzyści materialne, a więc w szczególności blogów, których główny cel stanowi promocja towarów, usług lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, linków do stron aukcji, sklepów i serwisów prezentujących produkty i namiary na producenta;
• Wszystkie treści tworzone przez Użytkowników, sprzeczne z regulaminem, mogą być zgłaszane do administratora serwisu poprzez e-mail: admin@glow.pl.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy


• Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
• W przypadku Usług dostępnych po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta.
• Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
• Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
- naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
- umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
- wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
• Zlecenia działań konkursowych regulowane są odrębnym regulaminem dostępnym przy każdym uruchamianym konkursie na stronie Glow.pl w dziale Konkursy..

DZIAŁ V. Ogólne zasady dodawania treści na podstronach Serwisu Glow.pl


• Do działu Galerie Foto w formie zdjęć i opisów może dodawać każdy zarejestrowany Użytkownik.
• Dodawane treści mogą podlegać redakcyjnej weryfikacji (ortografia, skróty, usuwanie kryptoreklamy etc.) na korzyść danej wypowiedzi.
• Dodawana treść musi być zgodna z zapisami niniejszego Regulaminu i zgodna z przepisami prawa.

DZIAŁ VI. Reklamacje


• Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
• Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: robert.krupinski@glow.pl . Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia oraz oznaczenie Użytkownika. Reklamacja może być również przesłana na adres Usługodawcy podany w Dziale I niniejszego Regulaminu.
• Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

DZIAŁ VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


• Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, takich jak np.: forum, rejestracja w Serwisie.
• Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
• Administratorem danych jest Rosen Consultancy Services Artur Czuliński z siedzibą przy ulicy Ostrobramskiej 83 lok. 1803A, 04-175 Warszawa, Polska.
• Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Użytkownikom.
• Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.
• W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
• Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy.
• Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:
- realizacji świadczonych Usług,
- w celu rejestracji Konta,
- w związku z obsługą reklamacji,
- w związku z korespondencją e-mailową,
- dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
- dla potrzeb marketingowych,
- w celu przesyłania newslettera, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, po wcześniejszej zgodzie Użytkownika.
• W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Użytkowników i przetwarza następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- login;
- adres poczty elektronicznej;
- adres IP;
- numer telefonu;
• Użytkownik, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
• Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę, oraz prawo do ich poprawiania.
• Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
• Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
• Usługodawca wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
• Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nie usuwanie.
• Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny w informacji wyświetlanej w Serwisie Glow.pl na stronie głównej.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej


• W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę z Użytkownikiem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
• W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Użytkownikowi, którego dotyczy powyższe zawiadomienie.
• Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp Konta Użytkownikowi (którego dotyczy powyższe zawiadomienie) lub rozwiązać z nim Umowę, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV.
• W przypadku uzyskania obiektywnie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym), Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta lub o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV.
• Usługodawca zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe


• Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, dlatego zobowiązuje się na 14 dni przed zmianą Regulaminu do poinformowania Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz do umieszczenia w sposób czytelny ww. informacji na stronie internetowej, tak aby każdy Użytkownik mógł się zapoznać z planowanymi zmianami.
• Użytkownik, w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu, ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu wejścia w życie nowych regulacji. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że Usługobiorca zaakceptował treść zmian.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.
 
 
 
 
 
Polityka prywatności
Uaktualniliśmy naszą politykę prywatności.
Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego informujemy Cię o zmianach w naszej Polityce Prywatności. Aby informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych były bardziej przejrzyste i czytelne, podzieliliśmy Politykę Prywatności na różne rozdziały. W każdym rozdziale szczegółowo opisujemy, które Twoje dane osobowe mamy i jak je przetwarzamy. Dodaliśmy też więcej informacji na temat Twoich praw – na przykład tego, jak uzyskać dostęp do swoich danych i jak powiadomić nas, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania.

Naszą Politykę Prywatności możesz znaleźć na Glow.pl w dolnej zakładce "Polityka Prywatności". Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć, napisz na adres e-mail: robert.krupinski@glow.pl

Zapoznaj się z Polityką Prywatności
BRAK ZGODY COOKIES